>


       "Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor proveniţi din mediul multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltarea intelectuală şi implicit a carierei prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional."       1. ŢINTE STRATEGICE

        ♦ Proiectarea unui nou stil de management la nivelul scolii.
        ♦ Schimbarea atitudinii cadrelor didactice pentru realizarea obiectivelor propuse; evaluarea obiectivă a activitătii desfăsurate.
        ♦ Schimbarea atitudinii fată de scoală, învătătură, muncă.
        ♦ Crearea unui climat de sigurantă fizică pentru elevii scolii.
        ♦ Perpetuarea traditiilor scolii, atât în domeniul educativ, cât si în cel instructiv.
        ♦ Promovarea atitudinii participative a partenerilor sociali din cadrul sistemului tripartit C.L.D. (institutii de stat, patronat, sindicate).
        ♦ Perfectionarea sistemului de obtinere si alocare a resurselor financiare si materiale.
        ♦ Asigurarea unui corp profesoral si administrativ de înaltă calificare, activ, cu o motivatie superioară si atitudini participative.
        ♦ Promovarea de noi profiluri în învătământul profesional si de ucenici, conform posibilitătilor scolii si cerintelor social-economice locale.
        ♦ Ridicarea procentului de promovabilitate la nivelul judetului.

        2. OPTIUNI STRATEGICE

        ♦ Asigurarea unui program corespunzător de educatie si formare pentru elevi.
        ♦ Stimularea creativitătii tuturor factorilor implicati în elaborarea proiectului curricular si extracurricular.
        ♦ Dezvoltarea bazei materiale care să permită o participare activă si coerentă a elevilor în procesul de instriure.
        ♦ Cunoasterea si respectarea de către elevi a Regulamentului de Ordine Interioară al scolii.
        ♦ Pregătirea elevilor în vederea participării lor la concursuri, competitii si olimpiade.
        ♦ Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentantii comunitătii locale: părinti, oameni de afaceri, patronat, institutii de stat, privind cresterea adegrării ofertie educationale a unitătii scolare.
        ♦ Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare si a conditiilor pentru obtinerea fondurilor extrabugetare.
        ♦ Formarea continuă generală - corelată cu evaluarea - a personalului din subordine.
        ♦ Diversificarea profilelor în învătământul profesional si de ucenici, în concordantă cu cerintele comunitătii locale.
        ♦ Organizarea de consultatii si meditatii pentru elevii cu rezultate slabe la învătătură si cu cei din clasele terminale la disciplinele de examen.


© Copyright 2010. Scoala BILIEŞTI - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL