>


       "Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor proveniţi din mediul multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltarea intelectuală şi implicit a carierei prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional."      Incadrarea şcolii permite în bune condiţii desfăşurarea unor activităţi de educaţie în rândul elevilor în condiţiile unei baze materiale mai puţin corespunzătoare. In şcoală există un mediu favorabil activităţii educative, cele 8 săli de clasă, laboratoarele de chimie şi de biologie fiind dotate cu planşe şi materale didactice noi. Scoala beneficiază şi de existenta cabinetului de informatică, toate calculatoarele din şcoală fiind conectate la internet, iar sala de sport este dotată cu multe materiale.

      Cadrele se înţeleg bine, cooperează între ele în procesul muncii şi fac eforturi comune în menţinerea climatului optim de lucru în şcoala şi în afara şcolii, elevii partcipând la diferite concursuri de a care s-au întors cu premii, iar şcoala încheiind şi parteneriate cu alte instituţii de învăţământ şi culturale.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Existenta unei baze materiale corespunzătoare unei instruiri eficiente: săli de clasă, laboratoare de specialitate. Centrale termice si conectare la internat.


1. Clădirea veche nerestaurată.

2. Proasta gestionare a materialelor informativ-documentare.

3. Lipsa transparentei elaborării si executiei bugetare.

4. Insuficienta dotare a unor laboratoare cu aparatură modernă

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
1. Colaborarea cu Comitetul de Parinti.

2. Închirierea unor spaţii ale scolii persoanelor externe sau firmelor.


1. Neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a unor cheltuieli necesare pentru realizarea completã a proiectului de investiţii, reparaţii şi întreţinere.

2. Instabilitatea pretului de cost al materiilor prime.

3. Sistem legislativ inflexibil, extrem de complicat si restrictiv, în privinta utilizãrii optime a resurselor de cãtre directorii scolii.© Copyright 2010. Scoala BILIEŞTI - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL